Veilingvoorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding waarbij Veilinghouder partij is. Degene(n) tot wie Veilinghouder in die rechtsverhouding staat(n), wordt(en) hierna Koper genoemd.
  2. De verkoop geschiedt contant met een opgeld van 24,2% inclusief alle belastingen. Kopers buiten de EG en EG-ingezetenen buiten Nederland met een BTW-identificatienummer betalen 20% opgeld. Voor succesvolle live online biedingen wordt een toeslag van 5% in rekening gebracht. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor storingen of problemen bij Invaluable die ertoe kunnen leiden dat biedingen ons niet bereiken.
  3. De Koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op opdrachtgevers beroepen. De Veilinghouder voert, zonder bijkomende kosten, de biedingen uit van Kopers die de veiling niet kunnen bijwonen. Bij gelijkluidende, schriftelijke biedingen wordt er geloot. Biedingen zonder limiet worden niet aanvaard. Schriftelijke biedingen, zowel als biedingen per telefoon, fax of e-mail dienen uiterlijk één uur voor aanvang van elke zitting door de Veilinghouder ontvangen te zijn.
  4. De hoogste bieder is de Koper. Mocht over het bieden of over de toeslag geschil ontstaan, dan zal het betreffende terstond opnieuw worden geveild. De Veilinghouder heeft het recht, zonder opgave van reden, een bieding te weigeren.
  5. De Veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels terug te trekken uit de veiling, kavels te splitsen of bijeen te voegen.
  6. De boeken mogen geacht worden in goede staat te verkeren. Alle boeken zijn in 8°, tenzij anders vermeld. Koper dient terstond na het in bezit krijgen van de goederen de staat en het aantal te controleren. Reclames terzake van ernstige gebreken worden slechts aangenomen tot twee weken na het afgeven, dan wel afzenden der goederen. Reclames t.a.v. kavels bestaande uit meer dan drie boeken of prenten, of voorzien van de aanduiding "Sold w.a.f. (with all faults), not subject to return" worden niet aangenomen. Voor boeken of prenten die vier weken na de veiling nog niet zijn afgehaald, vervalt het recht op reclame. De Veilinghouder belast zich, desgewenst, met het versturen van het gekochte tegen vergoeding van porto- en verpakkingskosten. Prenten zullen worden toegestuurd zonder lijsten waarin zich glas bevindt.
  7. Achter ieder kavel staat de geschatte opbrengst in Euro vermeld. Er wordt op ±80% van deze schatting ingezet, tenzij twee of meer schriftelijke biedingen, of een door de inbrenger gestelde limiet een hogere inzet noodzakelijk maken. In het algemeen wordt ieder vorig bod door de Veilinghouder met ca. 10% in logische stappen verhoogd: tot € 5 (0-80), €10 (80-200), € 20 (200-400), € 50 (400-800), € 100 (800-2000), etc. Schriftelijke opdrachten die hiervan afwijken (51, 78, 115, 330, 480), worden als volgt gewijzigd: 50, 75, 110, 320, 450 etc. Bij gelijke biedingen wordt er geloot.
  8. Betaling dient contant of met PIN-betaling te geschieden binnen twee weken na factuurdatum of door overschrijving op rekeningnummer NL31ABNA0566423936 bij de ABN/AMRO bank N.V. (BIC: ABN ANL2A). Betalingen met Mastercard, en Visa worden geaccepteerd tegen betaling van een administratieve toeslag van 3%. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is de Veilinghouder gerechtigd de wettelijke rente te berekenen en zijn vordering ter incasso uit handen te geven. De daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de Koper.
  9. De Veilinghouder is te allen tijde gerechtigd goederen die hij van de Koper onder zich heeft, onder zich te houden, totdat de Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Gekochte kavel(s) dienen evenwel tenminste binnen een periode van twee weken na de veiling afgehaald te worden. Na het verstrijken van deze termijn is de Veilinghouder gerechtigd de goederen voor rekening en riscico van de Koper op te (doen) slaan.
  10. Bij gerezen geschillen is bij uitsluiting bevoegd de Rechtbank te 's-Gravenhage, behoudens gevallen ter competentie van de Kantonrechter. In dat geval is bij uitsluiting de Kantonrechter te Leiden bevoegd. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Veilinghouder en derden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil, prevaleert de Nederlandse tekst van deze voorwaarden boven de Engelse.

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger