Auction 351 Old & Rare Books - Religion
1044

(EARLE, J.). De Roe Op de Schoorsteen, Ofte de Wereldt Met de Billen bloots-hoofts leggende, overgehaalt, ende wellustigh ghegeesselt. Uyt h. Engels vert. (d. W.S. Boogaart). 2e dr. Wormer-Veer, W.S. Boogaart, 1647. (10), 148, (10) pp. -- Bound with: W.S.Z. BOOGAART. Werrelts Vertooning, Of het Tweede Deel Van de Roe Op de Schoorsteen. Verklaarende dese tegenwoordige Werrelts geesel: Ende Dreigende den toekomstigen eeuwigen straf. Wormer-Veer, W.S. Boogaart, 1648. (8), 111 pp. -- 2 in 1 vol. 12°. Cont. vellum. (Upper paste down/endpaper lacks, lower paste down detached, corner of pp. 59-60 2nd part torn off (w. some loss of text), C quire 2nd part misbound).

The first part of this work is an extremely rare adaptation/translation of John Earle's (1601-1665) 'Micro-cosmographie, or a peece of the world discovered in essayes and characters' with the rare continuation by Boogaart himself. Muller 424: "Zeer zeldzaam boekje. Het 'wellustigh' van den titel is een drukfout en zou ten onrechte aan onzedelijken inhoud doen denken; men leze: 'wel lustigh'. Het bevat een aantal karakteristieken van beroepen, eenigszins in den geest der Physiologiën uit de veertiger jaren van dezen [19de] eeuw. De vertaler-uitgever Boogaart voegde er in 1648 een 2e deel aan toe, van eigen vinding; (…). Hij behandelt 35 beroepen, o.a. de Boecke maaker, Boecke-drucker, Boecke-binder, Boeck verkooper, Boecke kooper, Boecke leeser, Boecke uitlegger, enz." - See also Schoneveld 246. Ad 1: Also containing one of the earliest examples of a stocklist, or at least a survey of books which were recently published and for which Boogaart asks attention. See: E. Meyer. '‘By den drukker dezes is ook gedrukt en te bekomen'. Een verkennend onderzoek naar stocklijsten in Nederlandse uitgaven in de zeventiende en achttiende eeuw'. In: Jaarb. Ned. Boekgeschied. Vol. 9 (2002), p. 76-77.


€ 450

result € 0

previous lot next lot

Back
This website uses cookies. Do you want to accept?
Accept Reject